REGULAMIN SERWISU

PACZKA Z RADOŚCIĄ

 

 • 1. Regulamin

Regulamin niniejszy – zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) – ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa, NIP 5262199910,  zwane dalej „Administratorem” jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu internetowego „pomagamzradoscia.pl”, zwanego dalej „Serwisem”.  Zakresem regulacji obejmuje w szczególności:

 1. a) zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu;
 2. b) prawa i obowiązki użytkowników Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”;
 3. c) prawa i obowiązki Administratora Serwisu jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie Serwisu paczkazradoscia.pl.
 • 2. Definicje

„Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://pomagamzradoscia.pl/paczka-z-radoscia/;

„Administrator” – prowadzące Serwis Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa, NIP 5262199910, REGON 040006075;

„Regulamin” – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora;

„Pomagający” – osoby fizyczne lub prawne wspierające działalność charytatywną, działalność w zakresie ofiarności publicznej i udzielające wsparcia na Cele ogłaszane w Serwisie w formie przewidzianej w Regulaminie;

„Serwis pośrednictwa finansowego” –  serwis pośrednictwa finansowego Przelewy24.pl, prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014

„Dotacja” – kwota przekazana przez Pomagającego na sfinansowanie określonej Paczki;

„Paczka” – ogłaszana w Serwisie przez Administratora akcja polegająca na zakupie i przekazaniu potrzebującym osobom/instytucjom określonych przedmiotów;

“Usługa elektroniczna” oznacza usługę wykonywaną przez Administratora poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Pomagającego, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z póżn. zm.).

“System teleinformatyczny” oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

 • 3. Cel działania Serwisu
 1. Głównym celem Serwisu jest pozyskiwaniu środków na realizację pomocy na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem oraz na rzecz dzieci i młodzieży w kraju i poza granicami.
 2. Serwis ma również za zadanie umożliwić Użytkownikom sieci Internet wybór celu ofiarności publicznej, którą chcą wesprzeć finansowo.
 • 4. Postanowienia ogólne
 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu oraz innych przepisów i zasad ustanowionych przez Administratora i podanych do wiadomości Użytkowników.
 2. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Administratora a ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez zgody Administratora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami obowiązującego prawa, jest zabronione. W przypadku dokonania naruszeń Administrator będzie uprawniony do ochrony swoich praw do logo i nazwy Serwisu, w szczególności do żądania zaniechania naruszeń, odszkodowania lub zadośćuczynienia na zasadach ogólnych.
 3. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Administratora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.) przysługują wyłącznie Administratorowi. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. Ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.
 4. Administrator ma prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub innych pochodzących od Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
 5. Kontakt Użytkowników z Administratorem odbywa się poprzez adres email: kontakt@ paczkazradoscia.pl, na który Użytkownicy mogą kierować do Administratora wszelkie informacje, zapytania, reklamacje czy uwagi.
 • 5. Warunki techniczne

Każdy Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi techniczne, sprzętowe i aplikacyjne umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w Serwisie i posiadać:

 1. a) połączenie z siecią Internet
 2. b) urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 3. c) przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującą język programowania JavaScript, a ponadto akceptującą pliki typu cookies;
 • 6. Treści zabronione
 1. Administrator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie w Serwisie podpisów pod darowiznami zawierających jakichkolwiek treści o charakterze sprzecznym z aktualnie obowiązującym prawem, w szczególności treści propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, czy też w inny sposób naruszających prawo.
 2. Administrator bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym  uniemożliwi do nich dostęp.
 3. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora.
 4. Administrator nie będzie ponosił odpowiedzialności względem Użytkowników za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 • 7. Paczki
 1. Administrator zamieszcza w Serwisie zanonimizowane opisy potrzebujących wraz z listą niezbędnych im przedmiotów. Paczki są ogłaszane przez Administratora w Serwisie.

 

 1. Administrator może usunąć Paczkę z Serwisu.
 2. Administrator ogłaszając Paczkę określa:
 3. a) wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest konieczna do jej realizacji;
 4. b) opis Paczki zgodny z celami określonymi w Regulaminie;
 5. c) termin do którego można zrealizować Paczkę.
 6. Po dokonaniu wyboru Paczki, Pomagający zobowiązuje się do:
 7. a) sfinansowania Paczki poprzez Serwis,

lub

 1. b) samodzielnego przygotowania i dostarczenia przedmiotów w zakresie określonym w informacjach szczegółowych dotyczących Paczki, na zasadach określonych w ust. 10 – 13.
 2. Pomagający może przekazywać Dotację na sfinansowanie określonej Paczki poprzez Serwis, wpłacając wskazaną dla Paczki kwotę pieniędzy za pośrednictwem Serwisu Pośrednictwa Finansowego.
 3. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Dotacji dokonywanych przelewem, przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Pośrednictwa Finansowego.
 4. Pomagający może przekazywać Dotacje anonimowo, albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Dotacji na realizację Paczki, która została sfinansowana przez Pomagającego jest widoczna dla innych Użytkowników w Serwisie.
 5. Po zaksięgowaniu Dotacji na rachunku bankowym, Pomagający otrzymuje mailowe powiadomienie.
 6. Dotacje nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Pomagający podejmujący się samodzielnego przygotowania i dostarczenia przedmiotów wskazanych w Paczce, po wypełnieniu stosownego formularza kontaktowego, otrzymuje od Administratora szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji Paczki.
 8. Pomagający o którym mowa w ust. 10 oświadcza, iż rozumie wagę powzięte zobowiązania i oświadcza, że będzie je realizował z najwyższą starannością, mając na uwadze przede wszystkim dobro potrzebujących.
 9. Pomagający o którym mowa w ust. 10, zobowiązuje się do przygotowywania pomocy:
 10. a) według potrzeb określonych w Paczce;
 11. b) w terminie określonym przez Administratora;
 12. c) z uwzględnieniem wytycznych Administratora;
 13. Administrator nie ma możliwości kontrolowania zawartości przesyłek przekazanych potrzebującym. Tym samym Pomagający bierze pełną odpowiedzialność za jakość przekazanej pomocy.
 14. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewłaściwego wykonywania przez Pomagającego obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, Administrator może:
 15. a) wezwać Pomagającego do usunięcia skutków naruszeń Regulaminu,
 16. b) anulować realizację Paczki przez Pomagającego.
 17. Po zakończeniu realizacji Paczki, Administrator publikuje w Serwisie informacje o zakończeniu akcji a także może opublikować inne informacje związane z akcją w tym m.in. informacje o Pomagającym, relacje z przekazania pomocy itp. Wskazane informacje są opublikowane przez czas nieokreślony nie krótszy niż 6 miesięcy.
 18. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Administratora, w trakcie realizacji Paczki jej cel stanie się bezprzedmiotowy, Administrator wskaże Pomagającemu Paczkę o zbliżonym zakresie do Paczki pierwotnie wybranej przez Pomagającego:
 19. a) na którą Administrator przeznaczy wpłaconą przez Pomagającego kwotę,

                lub

 1. b) na którą Pomagający samodzielnie realizujący pomoc przekaże zgromadzone przedmioty.
 • 8. Zgłoszenia beneficjentów
 1. Administrator za pomocą Serwisu umożliwia Użytkownikowi zgłaszanie zapotrzebowania na realizację Paczki na jego rzecz. Zgłoszenie następuje poprzez uzupełnienie i przesłanie przez Użytkownika dedykowanego formularza wskazanego w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do samodzielnej weryfikacji zgłoszeń i określenia, które z nich zostaną ogłoszone w Serwisie.
 3. Użytkownik o którym mowa w ust. 1 oświadcza, iż udostępni dodatkowe dokumenty lub złoży niezbędne wyjaśnienia, które mogą być pomocne w uzyskaniu pozytywnej opinii Administratora, dotyczącej umieszczenia zgłoszenia w Serwisie.
 4. Uzasadniona decyzja Administratora, dotycząca umieszczenia lub odmowy umieszczenia zgłoszenia w Serwisie, zostaje przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 9. Prowizje
 1. Administrator nie pobiera od Pomagających żadnej prowizji od dokonywanych wpłat.
 2. Serwis pośrednictwa finansowego pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję od Administratora.
 • 10. Dane osobowe
 1. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Przekazanie danych osobowych w postaci adresu e-mail, telefonu oraz imienia i nazwiska Administratorowi jest dobrowolne. Brak podania ww. danych uniemożliwia jednak korzystanie z Serwisu lub z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 2. Dane osobowe wskazane w ust. 1 będą wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu wykonania umowy do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Dane osobowe będą pozyskiwane, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem przepisów prawa.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników dostępne są w Polityce prywatności.
 5. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Serwis na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie o nazwie Polityka cookies.
 • 11. Zakres odpowiedzialności Administratora
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.
 2. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich, polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie.
 3. Administrator w szczególności nie odpowiada za działania i zaniechania Serwisu pośrednictwa finansowego, który jest niezależnym od Administratora podmiotem. Administrator jedynie dołoży staranności, by działania Serwisu pośrednictwa finansowego były optymalne i zapewniały jak najlepsze funkcjonowanie Serwisu.
 4. Żaden z materiałów zamieszczonych w Serwisie nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Administratora lub innego podmiotu praw autorskich. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.
 5. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są – o ile nie stwierdzono inaczej – znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Administrator oraz właściwi autorzy. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione.
 • 12. Prawa własności intelektualnej
 1. Użytkownik zgłaszający do Serwisu – w sposób określony w § 8 – jakiekolwiek treści, w tym zdjęcia ( również zdjęcia swojego wizerunku) i opisy, jednocześnie:

1) udziela Administratorowi nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tych treści w ramach Serwisu na wszelkich polach eksploatacji w tym:

 1. a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
 2. b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,
 3. c) rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;

2) w zakresie licencji określonej w pkt. 1) udziela Administratorowi licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści;

3) pozostawia Administratorowi swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem treści, co do których Administrator ma obowiązek oznaczenia autorstwa;

4) oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz że przyjmuje on wobec Administratora pełną odpowiedzialność za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Administratorowi jakichkolwiek roszczeń.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 1, może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem 12- miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • 13. Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Administratora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Administratora: kontakt@ paczkazradoscia.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres wskazany w piśmie.
 5. Administrator informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp umożliwił Użytkownikom Administrator, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.
 • 14. Rozwiązanie umowy
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem, której treść statuują postanowienia Regulaminu, ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia adresu e-mail Użytkownika.
 2. Żądanie usunięcia adresu e-mail jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Serwisem.
 3. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem w przypadku, gdy narusza on postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa poprzez niewłaściwe korzystanie z Serwisu i pomimo uprzedniego wezwania, nie zaniechał wskazanych przez Administratora naruszeń. Administrator składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy łączącej go z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 15. Zmiany Regulaminu
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wejście w życie zmian Regulaminu wymaga akceptacji zmian przez Użytkownika.
 • 16. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 20 listopada 2019 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Administratora usług w ramach Serwisu, będzie Sąd powszechny z siedzibą w Warszawie.